RODO

Szanowny Pacjencie!

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane
osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję,
iż:

1. Administratorem jest Janusz Rusinek wykonujący działalność leczniczą w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, Gabinet Lekarski Endokrynologia Diabetologia
Interna Janusz Rusinek, ul. Kolejowa 45A/29, 01-210 Warszawa.
2. Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe są zbierane w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania
i udostępniania dokumentacji medycznej.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynik, w szczególności z: art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
4. Informacje o odbiorcach danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych w zakresie: przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu
medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług
medycznych).
5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe pacjentów są przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:
Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.
7. Prawo do wniesienia skargi:
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
8. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi
realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.